Duurzame warmte voor wie verder denkt

Warmtebedrijf Westland

Warmtebedrijf Westland wil met circulaire warmte uit de nabije Rotterdamse omgeving een economisch en maatschappelijk interessant warmteproduct leveren aan de Westlandse tuinbouw. Recente ontwikkelingen zorgen ervoor dat rendementsvol ondernemen in de glastuinbouw onder grote druk staat. Enkele van deze ontwikkelingen zijn opkomende tuinbouwclusters elders in Europa, intensivering van productie (meer opbrengst per m2), afbrokkeling van collectieve afzet via bijvoorbeeld veilingen, verminderde afzet door algehele economische teruggang in West Europa en last but not least, sterk gestegen energiekosten.

De glastuinbouw is een belangrijk cluster in de Westlandse economie. De tuinbouw staat centraal tussen enerzijds toeleveranciers, zoals veredelings- en vermeerderingsbedrijven, techniek- , bemesting en teeltondersteuningstoeleveranciers en anderzijds afzetbedrijven zoals handelshuizen. Verpakkingsbedrijven en transportondernemingen vormen eveneens een aanvullende, cruciale bijdrage in de keteneconomie van de Westlandse tuinbouw. Afname de productietuinbouw heeft directe gevolgen voor de aanpalende bedrijfstakken. Een goede toekomst van de glastuinbouw is daarmee van cruciaal belang voor de lokale economie.

Voor het overgrote deel van de teelten is het noodzakelijk de kas te verwarmen. Dat gebeurt voornamelijk met gasgestookte ketels en warmtekrachtkoppeling (WKK). Aardgas, de voornaamste energiebron voor het verwarmen van kassen, is de afgelopen decennia fors in prijs gestegen. Daarbij is de prijsvorming van gas minder stabiel geworden. Dat betekent dat het lastig is om in te schatten in welke mate en met welke snelheid de gasprijs zal wijzigingen. Gezien energiekosten een aanzienlijk deel uitmaken van de exploitatie van een tuinbouwbedrijf, brengt onzekerheid van de gasprijs een groot ondernemersrisico met zich mee. Een energiebron waarvan de beschikbaarheid zeker is en de kosten lager zijn dan die van aardgas biedt de tuinbouwsector een toekomst.